Korniza qeverisëse për të drejtat digjitale është një projekt pilot i Koalicionit të Qyteteve për të Drejtat Digjitale, UN_Habitat, Eurocities, Qytetet e Bashkuara dhe Qeveritë Lokale – UCLG së bashku me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur i cili synon të adresojë shqetësimet dhe sfidat në rritje që lidhen me përdorimin e gjerë të teknologjisë në shoqëri dhe të mbështesë të drejtat e njeriut në kontekstin digjital.

Korniza e propozuar do të ketë tre komponentë. Së pari, ajo do të ngrihet mbi bazat normative që lidhen me të drejtat universale të njeriut, përfshirjen digjitale dhe kornizat e të drejtave digjitale për të siguruar dedikimin ndaj të drejtave dhe parimeve. Së dyti, në të do të përfshihen mekanizmat e rekomanduar të qeverisjes digjitale të cilat do të jenë disa shtylla kryesore që mund të zbatohen sipas kontekstit lokal qytet-qeveri. Së treti, elementët e procesit, duke përfshirë monitorimin e brendshëm për të mbështetur strukturat e përmendura më sipër dhe për të ndihmuar një qeveri lokale të kalojë përmes një procesi të të kuptuarit të kontekstit të tyre ligjor, politik dhe kulturor dhe më pas të zhvillojë politika të përshtatshme të qeverisjes digjitale vendore.

Tirana u përzgjodh nga një thirrje e hapur dhe si “Kryeqyteti Evropian i Rinisë” për vitin 2022, me një program ambicioz për të adresuar nevojat e të rinjve të saj, rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat digjitale përfaqëson një nga sfidat më me zë të kryeqytetit. Në kuadër të këtij misioni, projekti i zhvilluar me Koalicionin e Qyteteve për të Drejtat Digjitale synon të ofrojë trajnime për nëpunësit civilë për të rritur ndërgjegjësimin dhe kapacitetet e tyre mbi si të punojnë me të drejtat digjitale si dhe të asistojnë në hartimin e një agjende për të drejtat digjitale.

Pas përzgjedhjes, stafi i Bashkisë Tiranë po punon për përcaktimin e mëtejshëm të sfidës me mbështetjen e ekipit të projektit. Projektet me mekanizma të fortë pjesëmarrjeje gërmojnë thellë në pilotim dhe testim, sepse matja e përvojave të palëve të interesit kundrejt një koncept-zgjidhjeje është thelbësore për të përcaktuar efikasitetin e projektit. Për ta bërë të mundur këtë, ekipi i Drejtorisë së Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit, Inovacionit dhe të Dhënave që mbështet punën për të drejtat digjitale, së bashku me përfaqësues nga organizatat lokale që punojnë në fushën e një tranzicioni digjital të përqëndruar te njerëzit, dhe ekipin e projektit u takuan në një “workshop”, për të vlerësuar nevojat, barrierat dhe shtytësit kryesorë në fushën e të Drejtave Digjitale. Qëllimi i këtij workshop-i ishte të ofronte një kuptim më të qartë të sfidës dhe të kryente një analizë të problemit të identifikuar duke përfshirë njohuritë e të gjithë aktorëve të përfshirë. Ky diskutim ishte kyç për të identifikuar nevojat e brendshme të qytetit rreth sfidës, për të ngritur rëndësinë e përfshirjes së qytetarëve në iniciativat e promovuara nga qyteti por edhe për t’i identifikuar ata si aktorë të rëndësishëm për të përcaktuar sfidat dhe perspektivat. Për më tepër, gjatë seminarit pjesëmarrësit theksuan gjithashtu nevojën për t’u fokusuar në fushën e mbrojtjes së të dhënave, duke adresuar shqetësimet në lidhje me sigurinë dhe privatësinë e të dhënave dhe mbi nevojën për të nxitur bashkëpunimin midis ekipeve, dhe koordinimin midis organizatave të shoqërisë civile dhe nismave lokale.

Pas workshop-it të parë, u mbajt një seminar – këtë herë, vetëm me përfaqësues nga Bashkia Tiranë dhe anëtarë të ekipit të projektit. Ky sesion kishte për qëllim përcaktimin e mëtejshëm të nevojave të identifikuara në mënyrë që të zvogëlohej sfida dhe të krijonte një udhërrëfyes të realizueshëm dhe efektiv.

Këto dy workshop-e krijuan terrenin për të krijuar udhërrëfyesin pilot të Tiranës. Mbështetur nga objektiva të qartë dhe plan i detajuar, Tirana do të fillojë së shpejti fazën pilote të sfidës – deri në Janar 2023 – dhe më pas fazën përfundimtare nga Janari deri në Prill të 2023.

Faza e pilotimit të projektit fokusohet në eksperimentimin dhe zbatimin e udhërrëfyesit të hartuar në fazën paraprake. Në këtë fazë, Tirana do të zhvillojë themele dhe struktura për të adresuar secilën prej sfidave të reflektuara në workshop-et e realizuara.

Faza e fundit ka të bëjë me ndarjen e njohurive, angazhimin e palëve të interesuara dhe shkallëzimin e mësimeve dhe rezultateve në rajone dhe qytete të tjera. Në këtë fazë, qytetet dhe organizatat partnere të projektit do të lançojnë raportet dhe publikimet përfundimtare dhe do të diskutojnë njohuritë e nxjerra nga faza e tretë pilote.