Verified
Kreston Albania.PNG

Kreston Albania është një kompani e shërbimeve të këshillimit financiar dhe të biznesit në fushat e auditimit dhe sigurimit, kontabilitetit dhe mbajtjes së librave të kontabilitetit, taksave, vlerësimit të biznesit dhe likuidimit, bashkimeve, blerjeve dhe ristrukturimit, këshillimit të riskut dhe auditimit të brendshëm, këshillave ligjore, pajtueshmërisë së rregullatorit dhe shërbimet e menaxhimit të punonjësve duke përfshirë listëpagesat, përfitimet dhe sigurimet, si dhe shërbime të tjera këshilluese përfshirë zhvillimin e biznesit, menaxhimin e projekteve, edukimin dhe trajnimin.

Viti i themelimit:
Tetor 17, 2014
Numri i punonjësve:
16
Rrjete sociale
Kreston Albania.PNG 9 months ago
Showing 1 result